تيم کانوي دو نفره ايران به مرحله نيمه نهايي صعود کرد