فيناليست هاي رقابت هاي قهرماني کشور روئينگ مردان مشخص شدند