آخرين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني در سال 89 برگزار خواهد شد