استان فارس براي مسابقات گروه دوم ليگ دسته يک کانوپولو آقايان اول بهمن ماه اعلام آمادگي نمود