هدف ما شناسايي و جذب افراد مستعد و پشتوانه سازي تيم ملي است