نخستين هم انديشي مسئولان کميته آموزش هيات هاي استاني برگزار مي شود