سيلورهاي ايران به کار خود در روز دوم مسابقات بادباني پايان دادند