ششمين مرحله اردوي آماده سازي تيم ملي کانوپولو بانوان برگزار مي شود