تيم نفت فلات قاره در هفته پاياني ليگ برتر آقايان مقام اول را کسب نمود