نريمان منوچهر نيا دروازه بان تيم نفت فلات قاره .بهترين دروازه بان امسال در ليگ برتر کانوپولوي آقايان معرفي شد