دختران و پسران کاياک و کانوسوار در درياچه آزادي پارو مي زنند