رقابتهاي کانوپولوي المپياد ايرانيان از 7 بهمن ماه استارت مي خورد