براي پيشرفت قايقراني نيازمند به روز کردن دانش تخصصي در استان هستيم