رقابت بانوان روئينگي در المپياد ايرانيان از شنبه آغاز مي شود