داوران درجه ٣ و٢ کانوپولودر بخش آقايان جهت قضاوت در مسابقات قهرماني کشور جوانان در کرج با همکاري استان مربوطه خود ميتوانند همکاري نمايند