مصدوميت يکي از اميدهاي آبهاي آرام در مسابقات 2009 تهران