قايقرانان تيم ملي روئينگ جفت پارو به اروميه مي روند