اعلام آمادگي ١٥ استان براي شرکت در مسابقات قهرماني کشور جوانان ٢٧ لغايت ٣٠ بهمن ١٣٨٧