فرزانه انتظاري از استان خراسان رضوي با 6 گل خورده بهترين دروازه بان در مسابقات المپياد کانوپولو بانوان شناخته شد