مسابقات نيمه نهايي المپياد کانوپولو آقايان ديروز با انجام12 بازي به پايان رسيد