دومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي آبهاي آرام در سال 90 برگزار خواهد شد