کرج در بخش آقايان و کرمانشاه در بخش بانوان قهرمان شدند