ورزشکاران انتخابي اسلالوم بانوان به اردو فراخوانده شدند