مطابق پيش بيني هايمان با اقتدار قهرمان ليگ برتر شديم