7 مربي قايقراني جهت شرکت در دوره 1 ماهه مربيگري به مجارستان اعزام خواهند شد