مسابقات بين المللي بادباني قطر امروز به پايان مي رسد