در مسابقات کاپ جهاني سعي مي کنيم بهترين نتايج را بگيريم