قايقرانان برتر مسابقات رده‌ سني جوانان به اردوي تيم ملي دعوت مي‌شوند