آخرين جلسه کميته اسکي روي آب در سال 88 برگزار خواهد شد