قايقرانان ايران به فينالB مسابقات کاپ 2 جهاني راه يافتند