قايقرانان آبهاي آرام به کاپ يک و دو جهاني اعزام مي شوند