اردوي دوم کانوپولو بزرگسالان آقايان با حضور ١١ ورزشکار مورخ ٣١ فروردين لغايت ٢١ ارديبهشت در استاديوم آزادي برگزار خواهد شد