پورعسگرپرست: رکوردهاي قايقرانان نشان از پيشرفت آنها دارد