در صورت تاييد هيات رئيسه فدراسيون راهي سنگاپور خواهيم شد