ورزشکاراني که امکان دريافت مدال ندارند به گوآنگجو اعزام نمي شوند