هفته سوم از نيم فصل دوم بانوان در اصفهان 13 اسفند برگزار گرديد