هفته پاياني مسابقات ليگ برتر کانوپولو بانوان 19 فروردين سال 89 در انزلي برگزار خواهد شد