کميته هاي پژوهش و آموزش فدراسيون آغاز به کار کردند