مسابقات کاپ جهاني فرصت مناسبي است تا ميزان آمادگي خود را بسنجيم