اسامي ورزشکاران اعزامي به گوآنگجو تا هفته آينده اعلام مي شود