مسابقات مسافت 500 متر کاپ يک آبهاي آرام آقايان پايان يافت