ششمين مرحله اردوي تيم ملي روئينگ بانوان در بندرانزلي برگزار مي شود