محسن بخشعلي پور و نيما حجتي از تيم بسيج آقايان گل معرفي شدند.