کار قايقرانان ايران در روز دوم مسابقات کاپ 2 جهاني به پايان رسيد