دوازدهمين مرحله اردوي آماده سازي تيم ملي روئينگ بانوان برگزار مي شود