اژدهاسواران ايران امروز براي کسب مدال مسابقه مي دهند