جهت شرکت در مسابقات قايقراني کاپ يک جهان به فرانسه رفت