دختران تيم ملي آبهاي آرام ايران به مصاف حريفان خود رفتند