شاهو ناصري، احمد رضا طالبيان و فرزين اسدي به مصاف حريفان خود مي روند