ملي پوشان آبهاي آرام سيزدهمين مرحله اردوي تدارکاتي خود را آغاز مي کنند